Bakalárske štúdium (Bc.)

BIOMEDICÍNKSE INŽINIERSTVO

(študijný odbor eletrotechnika)

Profil absolventa

Absolvent predstavuje odborníka s multidisciplinárnym presahom s technickými a medicínskymi vedomosťami, ktoré vie aplikovať a interpretovať na základe skúseností z predmetov technického základu ako i z teoretického základu lekárskych disciplín s dôrazom na stavbu a funkcie biologických objektov, biochemických, fyziologických a patofyziologických procesov.

Po absolvovaní štúdia je schopný  odborne komunikovať a spolupracovať s odborným zdravotníckym personálom, pričom obohacuje lekársku prax o znalosti o lekárskej technike a jej aplikáciách, moderných prostriedkoch biomedicíny, o princípoch ich činnosti, podmienkach prevádzky a ich bezpečného použitia pre diagnostické a liečebné účely. Je spôsobilý posúdiť funkčnosť technických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach zdravotníckych zariadení alebo iných prevádzok.

Ciele vzdelávania (zámery ŠP):

 • Osvojenie si všeobecných vedomosti technického teoretického základu a programovania na úrovni syntézy.
 • Osvojenie si všeobecných vedomosti medicínskeho teoretického základu na úrovni syntézy.
 • Osvojenie si odborných a metodologických vedomostí z oblasti funkčných princípov a konštrukcie senzorov, medicínskej techniky, spracovania biomedicínskych signálov, z oblasti biomateriálov , t.j. z viacerých oblastí odboru, slúžiacich ako základ pre ďalšie štúdium, resp. využitia v praxi na úrovni požiadaviek kladených na absolventa 1. stupňa štúdia.
 • Získanie kognitívnych zručností:

         - prepojenie vedomostí technického a medicínskeho základu do multidisciplinárneho synergického celku; 

         - návrh / modifikácia základných softvérových riešení vybraných problémov biomedicíny; 

         - návrh /modifikácia riešení elektronických obvodov medicínskych zariadení; 

         - návrh /modifikácia základných riešení spracovania biomedicínskych signálov. 

 • Nadobudnutie praktických zručností:

         - realizácia základných zapojení elektronických obvodov, ktoré sú súčasťou medicínskych zariadení; 

         - realizácia kontaktných meraní biomedicínskych signálov; 

         - tvorivé využívanie prostriedkov spracovania biomedicínskych signálov spracovania obrazových informácií v oblasti biomedicíny. 

         - Softvérové zručnosti: Jazyk C, MATLAB, EAGLE.

 • Získanie kompetentností, ktorými sa bude absolvent vyznačovať:

         - odborná komunikácia s medicínskym prostredím; 

         - samostatnosť pri riešení špecifických problémov medicínskej techniky v dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví; 

         - schopnosť tímovej práce v multidisciplinárnom prostredí; 

         - plánovanie vlastného vzdelávania; 

         - autonómia a zodpovednosť pri rozhodovaní; 

         - schopnosť zhromažďovať a interpretovať fakty; 

         - schopnosť profesionálne prezentovať vlastné stanoviská; 

         - kreatívne myslenie.

Výstupy vzdelávania:

 • Vie aplikovať vhodné senzory a meracie metódy pre využitie v rôznych oblastiach medicíny.
 • Vie samostatne realizovať základné zapojenia elektronických obvodov využívaných v medicínskych prístrojoch, navrhovať a konštruovať vybrané typy lekárskych prístrojov.
 • Vie tvorivo využívať prostriedky spracovania biomedicínskych signálov.
 • Vie  aplikovať rôzne metódy snímania signálov elektrickej ako aj mechanickej povahy a používa rôzne softvérové nástroje pre extrakciu fyziologických parametrov z nameraných biosignálov.
 • Vie aplikovať vhodné metódy analýzy a spracovania na riešenie konkrétnych biologických signálov.
 • Vie analyzovať dáta z výskumnej činnosti, ktorou je tímová realizácia laboratórnych úloh a tvorí výskumnú správu v tíme.
 • Vie samostatne pripraviť a prezentovať výsledky výskumnej správy.

Výstupy / Ciele vzdelávania

VEDOMOSTIZRUČNOSTIKOMPETENCIE
VšeobecnéOdbornéKognitívnePraktické
• všeobecné vedomosti technického teoretického základu na úrovni syntézy – matematika, fyzika, elektrotechnika, elektronika;
• všeobecné vedomosti programovania na úrovni syntézy;
• všeobecné vedomosti medicínskeho teoretického základu na úrovni syntézy – anatómia, fyziológia a patofyziológia, biofyzika.
• praktické a metodologické vedomosti z oblasti funkčných princípov a konštrukcie senzorov biologických signálov;
• praktické a metodologické vedomosti z oblasti medicínskej techniky so zameraním na lekársku elektroniku;
• praktické a metodologické vedomosti z oblasti spracovania biomedicínskych signálov;
• praktické a metodologické vedomosti z oblasti biomateriálov;
• odborná angličtina.
• prepojenie vedomostí technického a medicínskeho základu do multidisciplinárneho synergického celku;
• návrh / modifikácia základných softvérových riešení vybraných problémov biomedicíny;
• návrh /modifikácia riešení elektronických obvodov medicínskych zariadení;
• návrh /modifikácia základných riešení spracovania biomedicínskych signálov.
• realizovať základné zapojenia elektronických obvodov, ktoré sú súčasťou medicínskych zariadení;
• realizovať kontaktné merania biomedicínskych signálov;
• tvorivo využívať prostriedky spracovania biomedicínskych signálov;
• tvorivo využívať prostriedky spracovania obrazových informácií v oblasti biomedicíny.
• odborná komunikácia s medicínskym prostredím;
• samostatnosť pri riešení špecifických problémov medicínskej techniky v dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví;
• schopnosť tímovej práce v multidisciplinárnom prostredí;
• plánovanie vlastného vzdelávania;
• autonómia a zodpovednosť pri rozhodovaní;
• schopnosť zhromažďovať a interpretovať fakty;
• schopnosť profesionálne prezentovať vlastné stanoviská;
• kreatívne myslenie.

Mapa predmetov