Inžinierské štúdium (Ing.)

BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO

(študijný odbor eletrotechnika)

Profil absolventa:

Absolvent predstavuje odborníka s multidisciplinárnym presahom s technickými a medicínskymi vedomosťami. Vie aplikovať a interpretovať poznatky o moderných technických prostriedkoch biomedicíny, diagnostických, liečebných a rehabilitačných prístrojoch, ich bezpečného použitia a trende ich vývoja.

Po absolvovaní štúdia je schopný  odborne komunikovať a spolupracovať s odborným zdravotníckym personálom, pričom obohacuje lekársku prax o znalosti o lekárskej technike a jej aplikáciách, moderných prostriedkoch biomedicíny, o princípoch ich činnosti, podmienkach prevádzky a ich bezpečného použitia pre diagnostické a liečebné účely. Je spôsobilý posúdiť funkčnosť technických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach zdravotníckych zariadení alebo iných prevádzok. Absolvent nadobúda predpoklady na samostatnú a kreatívnu prácu pri technologických inováciách, vie koncipovať a riešiť úlohy z technickej praxe,  je spôsobilý posúdiť funkčnosť technických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach zdravotníckych zariadení alebo iných prevádzok.

Ciele vzdelávania (zámery ŠP):

 • Prehĺbenie vedomostí teoretického základu technických disciplín a z oblasti informačných technológií na úrovni hodnotenia.
 • Prehĺbenie vedomostí teoretického základu medicínskych disciplín na úrovni hodnotenia.
 • Integrácia technických a medicínskych poznatkov. Osvojenie si odborných a metodologických vedomostí o informačných technológiách v zdravotníctve a o špeciálnej diagnostickej, terapeutickej a rehabilitačnej technike a jej použití v zdravotníctve slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi a výskume.
 • Získanie kognitívnych zručností:

         - návrh a hodnotenie multidisciplinárnych biomedicínskych riešení v oblasti prístrojovej techniky a informačných technológií;

         - formulácia odporúčaní pre rozvoj biomedicínskeho inžinierstva;

         - stanovenie vedeckých a praktických predpokladov riešenia biomedicínskych problémov.

 • Nadobudnutie praktických zručností:

         - realizácia a hodnotenie pokročilých zapojení medicínskych zariadení;

         - implementácia informačných systémov v medicíne;

         - realizácia numerických simulácií biomedicínskych problémov;

         - realizácia prostriedkov spracovania biomedicínskych signálov a obrazov;

         - vytváranie návodov, projektov realizácie a hodnotiacich postupov k činnostiam v rámci biomedicínskeho inžinierstva.

 • Získanie kompetencií, ktorými sa bude absolvent vyznačovať:

         - odborná komunikácia s medicínskym prostredím;

         - vysoký stupeň samostatnosti a zodpovednosti pri riešení špecifických problémov medicínskeho prístrojového vybavenia v dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví v známom aj neznámom prostredí;

         - schopnosť tímovej práce v multidisciplinárnom prostredí;

         - schopnosť iniciatívne a zodpovedne viesť kolektív;

         - kreatívne, analytické a kritické myslenie;

         - odborná prezentácia výsledkov vlastného štúdia alebo praxe;

         - záujem o osobný rast s vysokým stupňom autonómie.

Výstupy vzdelávania (preukázateľné a merateľné):

 • Študent vie analyzovať interakcie a kompatibilitu biologických systémov s exogénnym elektromagnetickým poľom a vyvodzovať možné dôsledky týchto interakcií.
 • Vie integrovať a kreatívne aplikovať technické a medicínske poznatky do analýzy elektrických zapojení, návrhu a konštrukcie lekárskych prístrojov.
 • Vie aplikovať a tvorivo využívať metódy analýzy a spracovania medicínskych signálov a obrazov, metódy umelej inteligencie, metódy tvorby matematických modelov a simulácií na riešenie konkrétnych úloh v oblasti biomedicínskeho inžinierstva.
 • Vie aplikovať vhodné metódy tvorby a zabezpečenia informačných systémov a databázových technológií pre konkrétne medicínske aplikácie.
 • Vie uplatniť vedomosti, porozumenie a schopnosti tvorivo a originálne riešiť problémy v nových alebo neznámych prostrediach a v širších kontextoch odboru biomedicínske inžinierstvo.
 • Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne a jednoznačne prezentovať závery vlastnej analýzy, poznatky a zdôvodnenia pred odborným aj laickým publikom, a to aj v cudzom jazyku.

Výstupy / Ciele vzdelávania

VEDOMOSTIZRUČNOSTIKOMPETENCIE
VšeobecnéOdbornéKognitívnePraktické
• prehĺbenie vedomostí teoretického základu technických disciplín na úrovni hodnotenia;
• prehĺbenie vedomostí teoretického základu medicínskych disciplín na úrovni hodnotenia;
• prehĺbenie vedomostí teoretického základu z oblasti informačných technológií na úrovni hodnotenia.
• integrácia technických a medicínskych poznatkov;
• odborné a metodologické vedomosti o špeciálnej diagnostickej, terapeutickej a rehabilitačnej technike a jej použití v zdravotníctve slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi a výskume;
• odborné a metodologické vedomosti o informačných technológiách v zdravotníctve slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi a výskume.
• návrh a hodnotenie multidisciplinárnych biomedicínskych riešení v oblasti prístrojovej techniky a informačných technológií;
• formulácia odporúčaní pre rozvoj biomedicínskeho inžinierstva;
• stanovenie vedeckých a praktických predpokladov riešenia biomedicínskych problémov.
• realizácia a hodnotenie pokročilých zapojení medicínskych zariadení;
• implementácia informačných systémov v medicíne;
• realizácia numerických simulácií biomedicínskych problémov;
• realizácia prostriedkov spracovania biomedicínskych signálov a obrazov;
• vytváranie návodov, projektov realizácie a hodnotiacich postupov k činnostiam v rámci biomedicínskeho inžinierstva.
• odborná komunikácia s medicínskym prostredím;
• vysoký stupeň samostatnosti a zodpovednosti pri riešení špecifických problémov medicínskeho prístrojového vybavenia v dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví v známom aj neznámom prostredí;
• schopnosť tímovej práce v multidisciplinárnom prostredí;
• schopnosť iniciatívne a zodpovedne viesť kolektív;
• kreatívne, analytické a kritické myslenie;
• odborná prezentácia výsledkov vlastného štúdia alebo praxe;
• záujem o osobný rast s vysokým stupňom autonómie.

Mapa predmetov