Spolupráca našej katedry s inými inštitúciami


 
:: Domáca spolupráca    :: Zahraničná spolupráca    :: Zahraničné návštevy

 
Technická univerzita Košice
 http://www.tuke.sk

Slovenská technická univerzita Bratislava
 http://www.stuba.sk

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského, Bratislava
 http://www.jfmed.uniba.sk

Trenčianska univerzita, Trenčín
 http://www.tnuni.sk

TU Zvolen
 http://www.tuzvo.sk

Katedra elektroniky, Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš
 http://www.aos.sk

FPV Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 http://www.fpv.ukf.sk

Ústav merania SAV, Bratislava
 http://www.um.sav.sk

Slovenský metrologický ústav, Bratislava
 http://www.smu.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline
 http://www.fnspza.sk

Martinská fakutlná nemocnica, Martin
 http://www.mfn.sk

Úrad jadrového dozoru SR, Trnava
 http://www.ujd.gov.sk

Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor infraštruktúry, Bratislava
 http://www.zsr.sk

Výskumný a vývojový ústav železníc, Sekcia energetiky a signalizácie, Vrútky
 http://www.zsr.sk/slovensky/o-nas/organizacne-zlozky/vyskumny-a-vyvojovy-ustav-zeleznic/o-spolocnosti.html?page_id=1186