Prečo študovať na katedre teoretckej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva?

Biomedicínske inžinierstvo

Interdisciplinárny  študijný  program
 Fakulty elektrotechniky a informačných technológií  v Žiline v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine

Čo je cieľom?

Cieľom denného štúdia je vychovať absolventa, ktorý bude mať komplexné vedomosti v oblasti technicky podporovanej biomedicíny, ktorý bude vnímať potreby biomedicínskeho prostredia a bude schopný na primeranej úrovni komunikovať s lekárskym prostredím.

Ktoré stupne štúdia môžeš študovať?

Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva garantuje a zabezpečuje na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (EF ŽU) tri študijné programy:

 1. bakalársky študijný program "Biomedicínske inžinierstvo" (1. stupeň štúdia) v študijnom odbore Elektrotechnika;
 2. inžiniersky študijný program"Biomedicínske inžinierstvo" (2. stupeň štúdia) v študijnom odbore Elektrotechnika;
 3. doktorandský študijný program "Teoretická elektrotechnika" (3. stupeň štúdia), ktorý nadväzuje na študijný program "Biomedicínske inžinierstvo" v študijnom odbore Elektrotechnika.

Čo získaš štúdiom?

 • široký prehľad o moderných technických prostriedkoch biomedicíny, diagnostických, liečebných a rehabilitačných prístrojoch, ich bezpečného použitia a trende ich vývoja.
 • vedomosti o základných princípoch činnosti a pôsobenia technických prostriedkov, nutné pre adaptabilitu absolventa.
 • primerané vedomosti z teoretických a vybra­ných klinických lekárskych disciplín pre pochopenie účelu aplikácie technických pro­striedkov, schopnosť posúdenia ich funkčnosti v daných podmienkach a pre vytvore­nie podmienok pre vzájomnú kvalifikovanú komunikáciu s lekármi.
 • vedomosti o existujúcich informačných systémoch za účelom jednak ich kvalifiko­vaného využívania na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni, jednak ich tvorby pre potreby konkrétneho pracoviska.
 • široký prehľad o moderných technických prostriedkoch biomedicíny, diagnostických, liečebných a rehabilitačných prístro­joch, ich bezpečného použitia a svetovom trende ich vývoja.
 • vedomosti o základných princípoch činnosti a pôsobenia technických prostriedkov, nutné pre adaptabilitu absolventa.
 • primerané vedomosti z teoretických a vybra­ných klinických lekárskych disciplín pre po­chopenie účelu aplikácie technických prostriedkov, schopnosť posúdenia ich funkčnosti v daných podmienkach a pre vytvorenie podmienok pre vzájomnú kvalifikovanú komunikáciu s lekármi.
 • vedomosti o existujúcich informačných systémoch za účelom jednak ich kvalifikovaného využívania na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni, jednak ich tvorby pre potreby konkrétneho pracoviska.
 • primerané manažérske schopnosti orientované hlavne na riadenie v oblasti technického zabezpečenia, v oblasti využívania informačných technológií a v oblasti vzdelávania personálu.