Doktorandské štúdium (PhD.)

TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA

(študijný odbor eletrotechnika)

Profil absolventa:

Absolvent predstavuje kvalifikovaného odborníka erudovaného v oblasti teoretickej elektrotechniky. Absolvent je pripravený na prezentáciu výsledkov dosiahnutých v rámci študovaného programu pred širokou odbornou verejnosťou. Je schopný prezentácie dosiahnutých výsledkov na odborných vedeckých sympóziách, konferenciách a workshopoch. Disemináciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti absolvent dokáže interpretovať nielen v materinskom, ale aj vo vybranom svetovom jazyku. Okrem prezentácie dosiahnutých výsledkov je schopný taktiež primerane tieto konfrontovať s odborným publikom.

Aplikáciou nadobudnutých vedomostí dokáže, skúmané problémy analyzovať a hodnotiť, pričom spoločným menovateľom jeho práce je kreativita a tvorba,  na najvyššej kognitívnej úrovni. Riešenie úloh a s tým spätých problémov, vníma ako výzvu. Výsledky svojej práce a taktiež iných odborných prác, vie zhodnotiť validným, reliabilným a transparentným prístupom. V procese konfrontácie výsledkov a zároveň v pedagogickom procese, vo vzťahu k študentom nižších stupňov štúdia, používa konštruktívnu spätnú väzbu. Z pohľadu akceptácie jeho výkonu, kladie maximálny dôraz na presnosť a kvalitu svojich výstupov.  

Dokáže riešiť zložité problémy z predmetnej oblasti, samostatným aktívnym prístupom k riešenému problému. Na dosiahnutie cieľov vie erudovane využívať potenciál výpočtovej techniky a dostupnej študovanej literatúry. Prepája analytické a syntetické spôsoby myslenia a implementácie týchto prístupov k riešenej úlohe, pričom dokáže k skúmanému problému zaujať písomné stanovisko vo forme kvalitných odborných publikácií, prác a prezentácií svojej činnosti. V oblasti teoretickej elektrotechniky je skúseným a žiadaným odborníkom a jeho uplatniteľnosť na trhu práce je pomerne ľahká.

Ciele vzdelávania (zámery ŠP):

  • Získanie analytických zručností a konceptuálnych vedomostí.

Analyzovanie a diferencovanie vedomostí nadobudnutých najmä prostredníctvom samoštúdia a aktívneho prístupu pri vyhľadávaní relevantných informácií z dôveryhodných zdrojov.

  • Získanie hodnotiacich zručností a procedurálnych zručností.

Kritické hodnotenie nadobudnutých výsledkov. Posudzovanie na základe stanovených kritérií a prostredníctvom platných noriem. Nadobudnutie schopnosti hodnotenia a argumentácie, rozlíšenia relevantných a nepotvrdených záverov.

  • Získanie tvorivých kompetencií metakognitívnych vedomostí.

Schopnosť spájať individuálne prvky do súvislého funkčného celku. Na základe nadobudnutých vedomostí pomocou analytického prístupu, využitie syntézy v procese vytvorenia nového, resp. odlišnej, novej formy, ako dôkaz využitia najvyššej mentálnej funkcie.

Výstupy vzdelávania:

  • Študent je schopný analyzovať  komplexné problémy z oblasti teoretickej elektrotechniky, s využitím informácií nadobudnutých v procese samoštúdia. Vie kriticky pristupovať k nájdeniu riešenia úloh vyplývajúcich z problematiky elektrotechnických systémov a elektromagnetických polí. Vie klasifikovať a kategorizovať interakcie elektromagnetických polí s rôznymi systémami.
  • Študent bude schopný samostatne reagovať a riešiť nepredvídateľné situácie, ako aj aplikovať vyššiu mieru rozhodovania, v procese realizácie experimentov a tvorby numerických modelov. Dokáže zostaviť, analyzovať a kriticky hodnotiť komplexný výpočtový model skúmaného problému. Je schopný skúmať praktické využitie elektromagnetických javov vo vybraných oblastiach, spolu s prejavmi, ktoré tieto javy sprevádzajú.
  • Študent vie konfrontovať výsledky svojej práce, pričom dokáže zdôvodniť použité metódy a prístupy, a vhodnosť ich výberu, pri riešení úloh z oblasti teoretickej elektrotechniky. Výsledky dokáže predkladať v predpísanej forme záverečných správ, projektov, resp. vo forme odborných publikácií. Pred odbornou verejnosťou vie argumentovať, vyvodzovať závery a diskutovať o svojom vedeckom bádaní.
  • Študent vie pripravovať, zostavovať a predkladať odborné dokumenty s vysokou informačnou hodnotou, týkajúce sa problematiky teoretickej elektrotechniky. Dokáže interpretovať nadobudnuté výsledky svojej výskumnej práce na rôznych úrovniach. Svojim tvorivým prístupom, inovatívnym myslením a kritickým zhodnotením situácie,  dokáže erudovane riešiť problémy z oblasti teoretickej elektrotechniky, resp. aj v jej širších kontextoch.

Výstupy / Ciele vzdelávania

VEDOMOSTIZRUČNOSTIKOMPETENCIE
VšeobecnéOdbornéKognitívnePraktické
• hlboké teoretické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí teoretickej elektrotechniky na úrovni súčasného stavu poznania a ich prepojenie na oblasti nedeštruktívneho vyšetrovania materiálov a biomedicínskeho inžinierstva;
• vedomosti o aktuálnych inovačných stratégiách na národnej a medzinárodnej úrovni.
• odborné a metodologické vedomosti z interdisciplinárnych oblastí podľa zamerania dizertačnej práce slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu vo výskume a v praxi: aplikovaný elektromagnetizmus, vlnové procesy v látkach, nedeštruktívne prostriedky vyšetrovania materiálov, elektromagnetické pole a biologické systémy, špeciálne elektromagnetické meracie metódy v biomedicíne, analýza a spracovanie signálov v biomedicíne;
• systematické porozumenie odboru teoretická elektrotechnika a príbuzných oblastí v kontexte metód vedeckého bádania.
• vytváranie a formulácia nových hypotéz, úsudkov a stratégií v oblasti teoretickej elektrotechniky a nadväzujúcich interdisciplinárnych oblastiach nedeštruktívneho vyšetrovania materiálov a biomedicínskeho inžinierstva;
• vyhodnocovanie teórií, konceptov a inovácií v oblasti teoretickej elektrotechniky a nadväzujúcich interdisciplinárnych oblastiach nedeštruktívneho vyšetrovania materiálov a biomedicínskeho inžinierstva.
• aplikácia vlastných zistení vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania interdisciplinárneho charakteru prepájajúceho teoretickú elektrotechniku a materiálové inžinierstvo / biomedicínske inžinierstvo s potenciálom recenzného publikovania na národnej alebo medzinárodnej úrovni;
• návrh, overovanie a implementácia nových výskumných a pracovných postupov s cieľom posunúť hranice poznania v predmetnej oblasti.
• kritické, nezávislé a analytické myslenie v nepredvídateľných a meniacich sa podmienkach;
• syntéza nových a zložitých konceptov;
• zohľadňovanie spoločenských , vedeckých a etických aspektov pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti;
• schopnosť prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou i laickou komunitou;
• zodpovedné vodcovstvo v oblasti teoretickej elektrotechniky;
• riadenie kolektívov a projektov;
• plánovanie vlastného rozvoja a rozvoja spoločnosti v kontexte udržateľného vedecko-technického pokroku.

Mapa predmetov