Laboratória na katedre

Laboratórium informačných systémov a spracovania medicínskych dát (MedSoft Lab)

Laboratórium pre informačné systémy a spracovanie medicínskych dát je pokročilé výskumné a vývojové centrum so zameraním na inovácie v oblasti informačných technológií a ich aplikácií v oblasti medicíny. Jeho hlavným poslaním je výskum, návrh a implementácia moderných informačných systémov s cieľom vylepšiť správu a analýzu medicínskych údajov, aby sa podporilo presnejšie diagnostické a terapeutické rozhodovanie. Cieľom laboratória je vytváranie inovatívnych informačných systémov a technologických riešení, ktoré umožňujú efektívne zhromažďovanie, ukladanie, spracovanie a interpretáciu medicínskych údajov. Vybavenie laboratória zahŕňa špičkovú technológiu pre spracovanie dát, vývoj softvéru a testovacie prostredia na simuláciu rôznych situácií v medicínskom prostredí. Medzi softvérové vybavenie patrí nástroj na návrh DPS CADSOFT EAGLE, výpočtový softvér MATLAB a softvér pre numerické simulácie CST Studio EMC.

Laboratórium neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky (HemodynamiX Lab)

Laboratórium neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky je zamerané na využitie viditeľného, blízko-infračerveného a infračerveného spektra elektromagnetického žiarenia pre vyšetrovanie zmien hemodynamických parametrov, pričom sa laboratórium zameriava na multi-modalitné snímanie kardiovaskulárnych funkcií ľudského organizmu. Medzi unikátne prístrojové vybavenie patria špičkové kamerové systémy pre fotopletyzmografické zobrazovanie, modulárne infračervené kamery, kamery strojového videnia, kamery s implementovanými algoritmami umelej inteligencie, inovatívne zariadenie umožňujúce detegovať hemodynamické zmeny prostredníctvom magnetickej indukcie, multi-kanálové EMG, multi-vlnovo dĺžkový osvetľovací systém.

Laboratórium inovatívnych medicínskych technológií (MedIno Lab)

Laboratórium inovatívnych medicínskych technológií je popredné výskumné a vývojové centrum, zamerané na revolučné inovácie v oblasti rozvoja medicínskych technológií. Jeho hlavnou misiou je identifikovať, vyvinúť a implementovať špičkové technologické riešenia s cieľom vylepšiť diagnostiku, liečbu a celkovú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Výbava laboratória zahŕňa rozsiahlu paletu hardvérových prvkov, ako napríklad zariadenie pre BCI (rozhranie medzi mozgom a počítačom), a softvérových nástrojov, vrátane virtuálnej CT od spoločnosti Siemens Healthineers. Tieto zariadenia sú charakterizované vysokou kvalitou a citlivosťou pre získavanie biosignálov, ich simuláciu, spracovanie a analýzu. Okrem toho disponuje laboratórium univerzálnym simulátorom pacienta (Hal® Gaumard), ktorý slúži na viacúčelové simulačné účely.

Laboratórium vývoja medicínskej elektroniky a 3D tlače (MedVeT Lab)

Laboratórium vývoja medicínskej elektroniky a 3D tlače slúži predovšetkým študentom končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa, doktorandom a zamestnancom katedry. Hlavné zameranie laboratória je v oblasti návrhu, vývoja a testovania elektronických zariadení, zvlášť diagnostických prístrojov a senzorických systémov pre biomedicínske aplikácie. Vzhľadom na svoj účel je laboratórium vybavené kvalitnými spájkovacími stanicami s príslušenstvom, osciloskopmi, laboratórnymi zdrojmi, signálovým generátorom a multimetrami. Súčasťou laboratória je aj 3D tlačiareň Prusa MK3S+ určená predovšetkým na tlač unikátnych obalov a mechanických súčiastok pre vyvíjané elektronické zariadenia a senzorické systémy.

Laboratórium elektrických obvodov a simulácií (EOS Lab)

Laboratórium elektrických obvodov a simulácií je výučbové laboratórium zamerané na výučbu elektrických obvodov. Pre tento účel je laboratórium vybavené väčším počtom meracích prístrojov (multimetre, osciloskopy), elektrických prvkov a laboratórnych zdrojov. Laboratórium je tiež vybavené výpočtovou technikou pre tvorbu jednoduchých počítačových modelov pre simulácie riešených sústav. Laboratórne cvičenia, či už počítačové simulácie, alebo realizácia meraní, umožňuje študentom overiť nadobudnuté teoretické poznatky a preklenúť tak medzeru medzi teóriou a jej aplikáciami. Prepojenie teoretických a praktických poznatkov pri štúdiu elektrických obvodov poskytuje pevný základ pre nadväzujúce predmety.

Laboratórium elektromagnetickej biokompatibility (EMCare Lab)

Laboratórium elektromagnetickej biokompatibility je špecializované na výskum netepelných účinkov nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa na mikrobiologické systémy. Vedecko-výskumná činnosť je primárne zameraná na sledovanie netepelných účinkov exogénneho nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa na dynamiku rastu bunkových kultúr, s čím je spojený aj výskum progresívnych kvantifikačných metód hodnotenia biologickej odpovede. Laboratórium tiež poskytuje možnosť merania bio-elektrodynamických vlastností jednotlivých buniek pomocou patch-clamp techník. S výskumným zameraním laboratória korešponduje aj jeho špecializované prístrojové vybavenie: inkubátor Q-cell 240, PCR box ESCO, širokopásmový zosilňovač excitačných signálov Hubert A1110-16, zariadenie na vyhodnocovanie optickej hustoty roztokov Taitec OD evaluation system, digitálne multimetre, signálový generátor a komplexné zariadenie na elektrofyzilogické merania (Faradayova klietka, TMC Air table 900 x 1200 mm, inverzný mikroskop s kamerou ZEISS Primo Vert, automatizovaný systém na meranie elektrofyziologických vlastností buniek ChannelMAX 100A Mini, mikromanipulátor, vertikálna ťahačka mikropipiet Sutter Instruments P-30 a ďalší laboratórny materiál). Laboratórium využívajú na vedecko-výskumné účely zamestnanci katedry, študenti doktorandského štúdia, ale aj študenti bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia programu Biomedicínske inžinierstvo v rámci realizácie svojich záverečných prác.

Laboratórium nedeštruktívneho vyšetrovania (DEFECTO Lab)

Laboratórium nedeštruktívneho vyšetrovania je účelové laboratórium, určené najmä pre napĺňanie cieľov vedecko-výskumnej činnosti katedry zameraných na využitie známych elektromagnetických javov. Primárnym zameraním je problematika elektromagnetických metód nedeštruktívneho vyšetrovania elektricky vodivých biomateriálov, hlavne využitím metódy vírivých prúdov. Za týmto účelom je laboratórium vybavené potrebnou inštrumentáciou a taktiež softvérovými prostriedkami. Ide najmä o vírivo-prúdové meracie sondy komerčnej (Rohmann GmbH, Nemecko; Indetec, Česká Republika) a vlastnej produkcie, profesionálne defektoskopické prístroje (Olympus Omniscan MX s modulom ECA, Rohmann ECT Elotest B300) a prístroje pre úpravu a spracovanie užitočných signálov (číslicový selektívny zosilňovač Signal Recovery DSP 7280, širokopásmový výkonový zosilňovač Krohn-Hite 7500, záznamové karty pre zber a spracovanie dát National Instruments PCI-6255, generátory signálov Agilent 33521A, 33220A) a troj-osový počítačom ovládaný polohovací systém s lineárnym posuvom. Riadiaci systém pre celý merací reťazec je založený na platforme virtuálnej inštrumentácie LabVIEW, National Instruments. Pre účely numerických simulácií elektromagnetických polí sú k dispozícii profesionálne softvérové nástroje (OPERA, Vector Fields, Anglicko; CIVA NDE, Francúzsko) v spojení s výkonnou výpočtovou a zobrazovacou technikou.

Laboratórium experimentálnej elektrotechniky (MedHard Lab)

Laboratórium experimentálnej elektrotechniky (MedHard) poskytuje základ pre štúdium základných princípov a vlastností analógových a číslicových elektronických obvodov. Laboratórium je taktiež určené na vývoj, konštrukciu a testovanie elektronických zariadení a senzorov používaných v oblasti medicíny. K tomuto účelu je laboratórium vybavené väčším počtom meracích prístrojov (multimetre, osciloskopy), elektrických prvkov, zdrojov elektrickej energie (laboratórne zdroje, signálové generátory) a spájkovacích staníc. Laboratórium je vybavené aj modernými meracími zariadeniami, ktoré využívajú podporu PC a tak umožňujú počítačovú analýzu nameraných veličín.