Katedra teoretickej elektrotechniky a
biomedicínskeho inžinierstva (KTEBI)

História Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva siaha do roku 1953, kedy bola na Elektrotechnickej fakulte novo ustanovenej Vysokej školy železničnej v Prahe založená Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrických strojov. Významným medzníkom bol rok 1960, kedy sa vtedy už Vysoká škola dopravná presťahovala do Žiliny a v roku 1980 škola dostala názov Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline. V dôsledku postupnej profilácie Fakulty strojníckej a elektrotechnickej sa v roku 1986 odčlenilo od katedry oddelenie elektrických strojov a katedra sa premenovala na Katedru teoretickej elektrotechniky. Okrem základných predmetov Teoretická elektrotechnika a Elektrické meranie zabezpečovaných na vlastnej fakulte sa postupe rozvíjala výučba pre ostatné fakulty vysokej školy zameraná najmä na aplikovanú elektrotechniku. V rámci rozvoja pedagogických aktivít sa na katedre vytvorili dve špecificky zamerané oddelenia a v roku 1989 sa katedra premenovala na Katedru teoretickej a aplikovanej elektrotechniky. V roku 1996 prijala katedra úlohu rozšíriť profil fakulty o nový perspektívny a vo svete mladý študijný odbor Biomedicínske inžinierstvo, ktorý reaguje na špecifické potreby lekárstva vyplývajúce z narastajúcej náročnosti medicínskej techniky a informatiky. Katedra získala projekt EÚ v rámci programu TEMPUS PHARE, ktorý umožnil v období troch rokov za spolupráce mnohých partnerov z domova i zo zahraničia otvoriť v roku 1999 nový študijný odbor. Týmto významným krokom sa katedra zmenila z katedry zabezpečujúcej teoretický základ štúdia na katedru profilovú. V roku 2005 bola katedra v dôsledku reorganizácie Elektrotechnickej fakulty rozdelená na dve samostatné katedry a to na Katedru teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva (KTEBI) a na Katedru merania a aplikovanej elektrotechniky (KMAE)

Katedra garantuje a zabezpečuje tri študijné programy v rámci Fakulty elektrotechniky a informačných technológií ŽU v Žiline. 
V spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine garantuje a zabezpečuje:
 
 • Bakalárskyinžiniersky študijný program "Biomedicínske inžinierstvo" v študijnom odbore Elektrotechnika;
 • Doktorandský študijný program "Teoretická elektrotechnika" v študijnom odbore Elektrotechnika.
V nadväznosti na kvalifikačnú štruktúru a vedecké aktivity katedry a v súvislosti s akreditovaným doktorandským štúdiom v odbore Teoretická elektrotechnika má Fakulta elektrotechniky a informačných technológií právo uskutočňovať habilitačné konania  a konania na vymenúvanie profesorov v odbore Teoretická elektrotechnika pod hlavnou garanciou KTEBI.
 
Vo vedecko-výskumnej oblasti sa katedra zameriava:

1. biomedicínske senzory a ich aplikácie;

 • Inteligentné odevy pre systém elektronického zdravotníctva, E-clothing, APVV-18-0167
 • Výskum INtegrácie funkčného systému TEXtílií na monitoring BIOdát pre dosiahnutie synergie zdravia, komfortu a bezpečnosti človeka (BIO-IN-TEX),
 • APVV-16-0190 INTELIGENTné TEXtílie a odevy pre mobilné monitorovanie vitálnych funkcií človeka (INTELIGENTEX), APVV-14-0519
 • Výskum technológií a výrobkov pre Inteligentné a technické textílie, ITMS 26220220134
 • Skúmanie vlastností fyziolog. syst. ľudského organizmu a ich vybraných implantátov, 31/103180
 • Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení, ITMS 26220220407.

2. modelovanie a simulácie dynamických biologických systémov pre využitie najmä v lekárskej diagnostike;

 • Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení, ITMS 26220220407
 • Regulácia excitability a respiračného motorického výstupu pri kašli a iných reflexoch z dýchacích ciest u anestézovaných mačiek a králikov, VEGA 1/0038/09
 • Metódy modelovania a počítačových simulácií pre skúmanie vlastností biolog. systému mozgu, 13/06

3. elektromagnetické pole a jeho interakcie s rôznymi prostrediami a objektmi, výskum a vývoj metód a prostriedkov nedeštruktívnej kontroly materiálov vrátane biomateriálov;

 • Smerom k využitiu skutočného potenciálu elektromagnetických indukčných metód v nedeštruktívnom monitorovaní vodivých štruktúr, APVV-0349-10
 • Výskum nových prístupov k monitorovaniu a vyhodnocovaniu biomateriálov elektromagnetickými metódami, VEGA 1/0927/11

Katedra je zapojená do riešenia viacerých významných projektov v rámci rôznych grantových schém ako sú medzinárodné projekty, národné projekty – APVV, VEGA a  štrukturálne fondy EÚ.

Materiálovo - technické zabezpečenie:

Katedra disponuje viacerými odbornými laboratóriami s vyspelými technológiami odzrkadľujúcimi aktuálny svetový trend. Materiálovo-technické zabezpečenie predstavuje súhrn hardvérových zariadení a softvérových prostriedkov (napr. zosilňovač biomedicínskych signálov BIOPAC MP-36, pacientsky simulátor FLUKE ProSim2). Jedná sa o vysoko kvalitné a citlivé zariadenia pre snímanie biosignálov a ich simulovanie. Ďalej katedra disponuje humanoidným torzom, ktoré slúži ako viacúčelový simulátor pacienta (Hal® Gaumard). Medzi ďalšiu prístrojovú techniku sa radí 3D skener CREAFORM 3D Scanner Go!Scan. Zo softvérového vybavenia katedra disponuje softvérom pre návrh DPS CADSOFT EAGLE, výpočtovým softvérom MATLAB a softvérom pre numerické simulácie CST Studio EMC. Softvérová podpora je zabezpečená pomocou širokej škály zakúpených programov, ktoré majú využitie hlavne vo vedecko-výskumnej oblasti. Hardvérové a softvérové vybavenie je na základe neustáleho sledovania trendov a vďaka vedeckým ako aj vzdelávacím projektom neustále modernizované tak, aby čo najlepšie odzrkadľovalo potreby trhu.