Voľby do AS FEIT

Vážené kolegyne,
Vážení kolegovia,
v zmysle článku 4 ods. (1) a nasl. Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline
(ďalej len „AS FEIT“) predseda AS FEIT vyhlasuje voľby do AS FEIT.
Podrobné informácie v priloženej vyhláške volieb.

Návrhy kandidátov do zamestnaneckej časti za KTEBI sa podávajú písomne s definovanými náležitosťami Ing. Gálovi a/alebo Ing. Labudovi do 19.05.2023 12:00 hod.

Návrhy kandidátov do študentskej časti za KTEBI (1. a 2. stupeň BMI) sa podávajú písomne s definovanými náležitosťami Bc. Smrekovskej do 19.05.2023 12:00 hod.

Návrhy kandidátov do študentskej časti za doktorandov sa podávajú písomne s definovanými náležitosťami Stálej volebnej komisii do 19.05.2023 12:00 hod.

V návrhu na kandidáta pre voľby do zamestnaneckej časti AS FEIT musí byť uvedené meno, priezvisko, titul, email, pracovisko kandidáta ako aj meno, priezvisko, titul a pracovisko navrhovateľa/ov a pre voľby do študentskej časti AS FEIT meno, priezvisko, email, ročník, katedra kandidáta ako aj meno, priezvisko a katedra navrhovateľa/ov.

Samotné voľby prebehnú 25.05.2023 od 08:00 – 15:00 hod. v AB306 (zamestnanecká časť KTEBI, študentská časť KTEBI) a v BD221 (doktorandi).